نام پروژه :

مجموعه  تتیس

موقعیت :

نمک آبرود . مازندران

کاربری :

اقامتی/ تجاری

کارفرما :

ساحل آبی تتیس

مساحت زمین :

۱۳۱۳۰ متر مربع

مساحت زیربنا :

 ۲۷۸۳۱ متر مربع

مدیر پروژه :

مهندس یوسفی

طراحان:

گروه معماری ، شهرسازی

سازه و تأسیسات

بزودی فایل های و تصاویر  بیشتری از روند این پروژه فاخر در پرتفولیو قرار خواهد گرفت.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر و فایل های معماری، سازه و تاسیسات بصورت RVT و IFC با ما تماس بگیرید.

اطلاعات فرآیند نقدینگی و برنامه های مالی و اجرایی پروژه به هیچ عنوان قابل ارائه نمی باشد، و سایر اطلاعات

لازم برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی تنها با تائید کارفرمای محترم برای شما ارسال خواهد شد.